Miljøvennlige prosesser under produksjonen av Unisto sikkerhetsplomber

Miljømessig bærekraftig produksjon

Som internasjonal produsent av sikkerhetsplomber, forplikter Unisto seg til å bruke miljøvennlige materialer og behandlingsmetoder for å redusere miljøeffektene av virksomheten sin.

Derfor har vi i mange år aktivt støttet bruken av miljøvennlige materialer og praksis i hele verdikjeden vår. Hovedformålet med miljøengasjementet vårt er en effektiv bruk av ressurser. Unisto vil bidra til dette med hensyn til: Reuse, Reduce, Recycle.

Unisto prøver ikke bare å redusere belastningen på miljøet ved å redusere bruken av plast, men også ved å bruke resirkulert plast.

Ved å merke produktene med Unisto green footprint-logoen, kan du raskt se hvilke produkter som, på grunnlag av egenskaper og materialer, oppfyller våre krav i henhold til miljøet. Alle merkede Unisto-produkter oppfyller ett av følgende kriterier.

Gjenbrukbare plomber

Takket være våre plassbesparende løsninger, er det mulig å også sikre små beholdere med en gjenbrukbar plombe. Store mengder plast kan spares hvert år ved å velge bort engangsplomber. Slik unngår man også plastavfall og CO2-utslipp.

Plomber av resirkulert plast

 

Bruk av plomber av resirkulerte råmaterialer er et alternativ til gjenbrukbare plomber. Ved å bruke postindustriell resirkulering, bidrar vi aktivt til å redusere forbruket av fossile råmaterialer. Postindustrielle materialer er plast som utvinnes av produksjonsavfall. Når vi bruker dette materialet, sikrer vi at plastavfall brukes på en meningsfylt måte.  

Plomber av biobasert plast

Bruk av biobasert plast er en annen måte å redusere forbruket av ikke-fornybare råmaterialer på. Hos biobasert plast produseres plastgranulat av fornybare råvarer, som så kan behandles i de eksisterende anleggene.

Plomber av polyamid uten mykner

Et prosjekt som er av stor betydning for Unisto er vårt polyamid uten mykner. Myknere, også kjent som ftalater, kan være helseskadelige ved langvarig kontakt. Derfor har vi i samarbeid med plastleverandøren vår utviklet et polyamid uten mykner som oppfyller alle kravene våre. Slik kan vi beskytte medarbeidere og kunder. Med dette produktet kan Unisto som første produsent av sikkerhetsplomber lansere en løsning som ikke krever myknere.

Pappesker av resirkulert materiale

Vi sparer ressurser ved å bruke resirkulert papp i produksjonen av emballasjen vår. Dette kretsløpet fungerer i det uendelige, og med forskriftsmessig avfallsdisponering av emballasjen etter bruk, kan du aktivt bidra til Unistos green footprint-filosofi. 

Miljømessig bærekraftig produksjon

Energigjenvinning 

Vi dekker 70 % av våre oppvarmingsbehov med energiutvinningen fra produksjonsanleggene våre. Vi sparer inn et årlig behov for oppvarmingsolje på ca. 34 000 liter og reduserer dermed CO2-utslipp. 

Materialer brukt til produksjon av sikkerhetsplombene våre 

Vi benytter og bearbeider bare ufarlige materialer. Vi har fått skriftlig bekreftelse fra leverandørene våre om at materialene er harmløse og ikke giftige. Sertifiseringene er alltid tilgjengelige for kundene våre.  

Produksjonsavfall og resirkulering 

Vi reduserer mengden av alle typer avfall til et minimum. Hvis mulig, resirkuleres de utenfor eller i selskapet. Gjenbrukbart avfall blir resirkulert og videreforedlet.   

Maskiner og produksjonsutstyr 

Energisparing er et viktig fokus for oss. Vi sørger for at energiforbruket holdes på et minimum, og at stråling er i henhold til de nyeste standarder.  

Sertifikater

ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø

ISO 14001 er den internasjonale standarden som fastsetter kravene til ledelsessystem for miljø. Den krever at en organisasjon vurderer alle miljøspørsmål som er relevante for sin virksomhet, slik som luftforurensing, vann- og kloakk-problemer, avfallshåndtering, jordforurensing, utslippsreduksjon og tilpasning ved klimaendringer, ressursbruk og effektivitet. Unisto er ISO 14001:2015-sertifisert og arbeider for å forbedre prosessene sine med hensyn til miljøet.

  • Vi tenker og handler på en miljøbevisst måte, noe som resulterer i miljøbevisste markedstjenester
  • Vi minimerer mengden avfall av alle slag, og resirkulerer utenfor og i selskapet der dette er mulig
  • Vi oppmuntrer til en bedre miljøytelse fra våre leverandører ved å kreve sertifikater for materialegenskapene deres 

REACH-forskriften

Sikkerhetsplombene våre er produsert i samsvar med REACH-forskriften.

REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier) definerer prosedyrene for sikker bruk og distribusjon av kjemiske stoffer og produkter som inneholder dem. Vi bekrefter at alle råmaterialer som brukes under produksjonen av sikkerhetsplombene våre er i samsvar med REACH-forskriften, og at ingen av materialene som benyttes er stoffer av svært høy bekymring, iht. forordning 1907/2006/EF artikkel 33 og 57 (ECHA – liste over stoffer av svært høy bekymring). 

Unistos forpliktelse til respekt for miljøet

Vi ivrer etter å forbedre produktene og prosessene våre, noe som fører til at vi kontinuerlig søker nye løsninger for å bevare miljøet med effektive produksjonsmetoder.

Vi er stolte av prestasjonene våre, og stolte over å gi deg høykvalitets-sikkerhetsplomber som er produsert med respekt for miljøet.